ndiudzei ndapota nhetembo, nziyo dzemaoko

ndokumbira unditaurire nhetembo, nziyo pamusoro pemaoko amai amai Modest, kufukidza chanza nechanza choruoko, nerunyararo maoko patafura.Vapererwa nesimba, vachimonyorora minwe yavo mukurwadziwa, Vari kudhonza kahengechefu kadiki.Waimbove uri mudiki, Kuchengeta kutsvoda zvinyoro ... Anodakadza, ane mutsa, Anodiwa Maoko, ...

Tsanangura

Tsanangura Kana uchiita chero tsvagiridzo, panosarudzwa mapoka maviri. Iko kuyedza kunosanganisira vana vane basa rinoitwa kuti vagadzire chimwe chinhu nedzimwe nzira dzakananga. Mukutonga - vana vane vakadaro ...